ภัทรพล พุ่มเข็ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียน สงวนหญิง
อีเมล์

rungrot29@hotmail.com 
pattarapon29@hotmail.co.th

chart.pngเพื่อนสมาชิก