ประวัตินายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

                           image.jpg
ประวัติย่อ

ชื่อ                        นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ตำแหน่ง                 ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนสงวนหญิง 

วิทยฐานะ                ครูเชี่ยวชาญ (คศ. ๔) สาขาคณิตศาสตร์

สถานที่ทำงาน          โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัด                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

คุณวุฒิ                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                             สาขาหลักสูตรและการสอนมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)

ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร/งานวิจัย/ตำรา

พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๕๖    วิทยากรแกนนำ สสวท. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙    ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

                             สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรมวิชาการ และ สสวท. จำนวน ๘ ทุน ๘ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๕    คณะกรรมการโครงการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.

พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๒    บันทึกเทปการสอนคณิตศาสตร์ให้กับ กรมวิชาการ สสวท. และสพฐ. จำนวน ๑๐ ตอน

พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓    คณะกรรมการจัดงานและวิทยากรจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ๔ ภูมิภาค โดย สสวท.

พ.ศ. ๒๕๕๑              จัดทำหนังสือ “กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์”  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ เบนซ์ พลับบิชเชอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  (มีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬา)

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔    คณะทำงานและวิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย สสวท.  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖    คณะกรรมการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖    ผู้เชี่ยวชาญสาขาคณิตศาสตร์ในการนิเทศ นิเทศ ติดตามครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ครู สควค.) โดย สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ.

รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ

พ.ศ. ๒๕๔๕              รางวัลครูต้นแบบ (Teacher Awards)

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕    รางวัล Best Practice ดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ ๖/สพม. ๙/ภาคกลาง/สพฐ.

พ.ศ. ๒๕๕๔              รางวัลทรงคุณค่า สพฐ Obec Awards เหรียญทองอันดับ 1

                             รางวัลครูสอนดี

                             รางวัลหนึ่งแสนครูดี

พ.ศ. ๒๕๕๖              รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สกสค.                                   

                             รางวัลครูดีในดวงใจ (ระดับชาติ)                                                         

                             รางวัลเหรียญทอง Obec Awards (ระดับชาติ)                                        

                             รางวัล Platinum นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน ศต. 21 (ระดับชาติ)                                                                          

                             รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ)