ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ-สกุล                ::  พจนา  บัวกระสินธุ์
ประวัติการศึกษา    ::  2532 ปริญญาตรี สาขานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป
                                 สมทบในคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
                            ::  2540 ปริญญาโท สาขาพื้นฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการสอน       :: 2532 - 2555  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร (สพม.2)
                            :: 29 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน  โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี (สพม.9)


CIMG0015.JPGCIMG0012.JPG