ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ - สกุล :: สุพาภรณ์   บุญรักษ์
ชื่อเล่น  :: ครูขิง
คติที่ชอบ  :: แบบอย่างที่ดี  มีค่ากว่าคำสอน
เบอร์โทร  :: 089-8235408
E-mail  :: yookyik_na@hotmail.com