ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ สกุล :: สุจันตรี รอดสถิตย์ ชื่อเล่น :: เป็ดจัง สีที่ชอบ :: สีชมพู