ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ-สกุล  :: นัทธมน ขุนสังวาลย์
ชื่อเล่น    :: เอียด
คณะสี     :: ชมพูพันธุ์ทิพย์
ระดับชั้นที่สอน  :: มัธยมศึกษาปีที่ 2