คำอธิบายรายวิชา / ผลการเรียนรู้

      คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาวิเคราะห์  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ข้อความ  โฆษณา  เพลง  บทสนทนาในรูปแบบ    ต่าง ๆ รวมถึงการพูด  และเขียนโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  คำแนะนำ  บทบาทสมมุติ  หรือสิ่งที่น่าสนใจ  ศึกษาการใช้ศัพท์  สำนวน  โครงสร้างที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  การพูดและเขียนข้อมูลส่วนตัว  ฟัง  อ่าน และเขียนเล่าเรื่อง  เขียนข้อความสั้น ๆ  เพื่อแปลความหมาย  แสดงความคิดเห็น  รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อค้นคว้าหาความรู้  การสื่อสาร  การศึกษาต่อ   การสมัครงาน  การประกอบอาชีพ  และการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นคุณค่า  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อ  แสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  รวมถึงการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดและขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  โดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถปรับตัวในสังคม  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศ  

    ผลการเรียนรู้

 1. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งที่ชอบทำในยามว่าง
 2. ฟังการพูดให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล จับใจความสำคัญของข้อมูลที่ฟังได้
 3. พูดสนทนาโต้ตอบเพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
 4. ฟังบทสนทนาจับใจความสำคัญและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของบุคคล
 5. พูดสนทนาโต้ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเกี่ยวกับ อาชีพ การศึกษา อายุ และสถานภาพ
 6. พูดสนทนาเกี่ยวกับวันที่และเวลา
 7. ฟังบทสนทนาจับใจความสำคัญและบอกรายละเอียดได้
 8. พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่-เวลา
 9. จดบันทึกข้อมูลจากการฟัง
 10. พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองและบุคคลอื่น
 11. ฟังบทสนทนาจับใจความสำคัญ และลำดับเหตุการณ์ได้
 12. จดบันทึกข้อมูลจากการฟังได้