คำอธิบายรายวิชา

ว33241 ชีววิทยา 4

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                ภาคเรียนที่ 1   เวลา  60  ชั่วโมง

                                                                                                                           จำนวน  1.5  หน่วยกิต

                ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล กฎของความน่าจะเป็น กฎแห่งการแยก และกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ศึกษาเกี่ยวกับยีนและโครโมโซม การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของDNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางDNA พันธุวิศวกรรมการวิเคราะห์DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางDNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางDNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กำเนิดของสปีชีส์และวิวัฒนาการของมนุษย์  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  การสังเกต  การวิเคราะห์  การทดลอง  การอภิปราย  การอธิบาย และสรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริธรรม  คุณธรรม และค่านิยม

ผลการเรียนรู้

                1.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล

                2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วยขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล  และความแปรผันทางพันธุกรรม

                3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม  โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุ-  กรรม

                4. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสารพันธุกรรม

                5. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชัน และผลของการเกิดมิวเทชัน

                6. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางDNA และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ

                7.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ

                8.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ประชากรและการกำเนิดสปีชีส์

                9.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์

 

รวม   9  ผลการเรีบนรู้