คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน และฝึกทักษะ กระบวนการในสาระต่อไปนี้

             เซต ความหมายของเซต วิธีเขียนเซต และชนิดของเซต สับเซตและเพาเวอร์เซต  เอกภพสัมพัทธ์ แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ และการดำเนินการของเซต จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด และการนำเซตไปใช้ในการแก้
โจทย์ปัญหา

             การให้เหตุผล โครงสร้างและระบบคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผล  แบบนิรนัย การตรวจสอบความสมเหตุสมผล

             เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 
                 จำนวนจริง จำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากัน สมการกำลังสองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง

             เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่า
และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

SOMML.jpg