คำอธิบายรายวิชา

ศ22207     นาฏยลีลา

รายวิชาเพิ่มเติม                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2                                       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40   ชั่วโมง  

                                                                               จำนวน   1.0  หน่วยกิต

             ศึกษาทักษะพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ และวิธีการแสดงนาฏศิลป์ ประเภทระบำมาตรฐานและนาฏศิลป์พื้นบ้าน การประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์เพื่อใช้ในการแสดง 

              เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ รูปแบบ และลักษณะวิธีการแสดง สามารถนำความรู้ทางนาฏศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความซาบซึ้ง  ตระหนัก และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย

 

                ผลการเรียนรู้ 

1.   สามารถบอกรูปแบบ  ลักษณะ และวิธีการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

2.   สามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบของนาฏศิลป์เพื่อใช้ในการแสดงได้

3.   สามารถแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

                    - ระบำกรับ

                   - ระบำนางกอย

                    - ระบำนางกลอง

4.  สามารถนำความรู้ทางนาฏศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

5.  สามารถบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยการเรียนรู้ได้