เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน เกรด
80-100 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
0-49 0
                                    
                      1005870_519098371479353_898855929_n.jpg