คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

รายวิชา วิทยาศาสตร์                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                                            รหัสวิชา ว 22101

เวลา  60 ชั่วโมง                                                                                             จำนวน  1.5 หน่วยกิต
.....................................................................................................................................................
                   ศึกษา อธิบาย ทดลอง  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบเกี่ยวกับองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี หลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น และโครมาโทกราฟ การเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานเมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมทั้งอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี เขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาของสารต่างๆ ผลของสารเคมี ปฏิกิริยาต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี การหา
แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุหยุดนิ่ง หรือวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ลักษณะของชั้นหน้าดินตัด สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน การใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน องค์ประกอบและสมบัติของหินเพื่อจำแนกประเภทของหิน ลักษณะทางกายภาพของแร่ กระบวนการเกิดลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน ลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์   แหล่งน้ำในท้องถิ่น การเกิดแหล่งน้ำบนดิน แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และผลของกระบวนการดังกล่าว อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของโลก โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ว 3.1    ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3

ว 3.2      ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4         

ว 4.1    ม.2/1   ม.2/2  

ว 6.1      ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   ม.2/7   ม.2/8   ม.2/9   ม.2/10

ว 8.1      ม.1-3/1  ม.1-3/2  ม.1-3/3  ม.1-3/4  ม.1-3/5  ม.1-3/6  ม.1-3/7  ม.1-3/8  ม.1-3/9

                รวม    28  ตัวชี้วัด