โครงสร้างรายวิชา

โรงเรียนสงวนหญิง

โครงสร้างรายวิชา  อ32203  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5      เวลาเรียน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน     1.0 หน่วยกิต

ชื่อครูผู้สอน  นายศุภชาติ  อิ่มเกษม

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

1.

Getting Started : Can You Speak English?

 

1. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สิ่งที่ชอบทำในยามว่าง

2. ฟังการพูดให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล จับใจความสำคัญของข้อมูลที่ฟังได้

3.พูดสนทนาโต้ตอบเพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

4. ฟังบทสนทนาจับใจความสำคัญและบอกรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของบุคคล

ฟังการพูดให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเกิด ชื่อเมืองหรือประเทศที่อาศัยอยู่และกิจกรรมยามว่างของบุคคล และพูดนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลของเพื่อนในชั้นเรียนและฟังการพูดถึงความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถเฉพาะตัวของตนเองและบุคคลอื่น พูดสรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูลของเพื่อนในชั้น

 

 

10

20

1. กิจกรรมคู่ : ผลัดกันพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ที่อยู่ บ้านเกิด และกิจกรรมยามว่าง

2.การสรุป Key sentence จากข้อความที่ฟัง

3.การทำกิจกรรม Find someone who…

 

 

  

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

2.

That’s Personal

 

1.พูดสนทนาโต้ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเกี่ยวกับ อาชีพ การศึกษา อายุ และสถานภาพ

 

การพูดสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องต่าง ๆ เช่น อายุ ที่อยู่ รวมถึงการฟังบทสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลเกี่ยวกับ อาชีพ อายุ สถานภาพ และที่อยู่ รวมทั้งจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการถาม-ตอบทำให้เกิดทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 

10

20

1.กิจกรรมคู่ : พูดสนทนา ถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

2.จดบันทึกข้อมูลจากการฟัง (กิจกรรมกลุ่ม)

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

3.

Time to Learn

 

1.พูดสนทนาเกี่ยวกับวันที่และเวลา

2.ฟังบทสนทนาจับใจความสำคัญและบอกรายละเอียดได้

3.พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่-เวลา

4.จดบันทึกข้อมูลจากการฟัง

 

  การพูดสนทนา  เกี่ยวกับการบอกวันที่-เวลาในรูปแบบต่าง ๆ การฟังบทสนทนาเกี่ยวกับวันที่-เวลา การพูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเกิดของบุคคล การแสดงวันที่-เวลาในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก วันสำคัญของประเทศต่าง ๆ และจดบันทึกข้อมูลจากการฟังเป็นการสื่อสารทางภาษาที่ใช้กันชีวิตประจำวันซึ่งมีประโยชน์ในการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

 

10

20

1.กิจกรรมคู่ : พูดสนทนา ถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่-เวลา

2.จับใจความสำคัญและบอกรายละเอียดจากการฟังบทสนทนา

3.ทำกิจกรรม Find someone who…

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

4.

Day to Day

 

1.พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเองและบุคคลอื่น

2.ฟังบทสนทนาจับใจความสำคัญ และลำดับเหตุการณ์ได้

3.จดบันทึกข้อมูลจากการฟังได้

 

  การใช้ภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสาร  เป็นวัฒนธรรมของทุกภาษา  ผู้เรียนจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมเหล่านี้  เข้าใจและเปรียบความแตกต่างของภาษาร่างกาย  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจศัพท์  สำนวน  และโครงสร้างทางภาษาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการสื่อสารได้ถูกต้องตามสถานการณ์  และมีประสิทธิภาพ

 

10

20

1.กิจกรรมคู่ : พูดสนทนาโต้ตอบเพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

2.จดบันทึกและลำดับเหตุการณ์จากการฟังบทสนทนา

3.ทำกิจกรรมGuessing game

คะแนนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้

80

คะแนนประเมินปลายภาคเรียน

20

คะแนนรวมทั้งสิ้น

100