คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายวิชา  ชีววิทยาพื้นฐาน (ว30104)                                               เวลา  60  ชั่วโมง                  1.5  หน่วยกิต


       ศึกษา วิเคราะห์   ไบโอม  ความหลากหลายของระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงสร้างของเซลล์  กล้องจุลทรรศน์  การลำเลียงสารผ่านเซลล์กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลักษณะทางพันธุกรรม  โครโมโซมและสารพันธุกรรม  การแบ่งเซลล์  โครโมโซมกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  เทคโนโลยีทางชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสังเกต การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย สรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสาร   สิ่งที่เรียนรู้     มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และมีจิตวิทยาศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1               ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3

ว 2.1               ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3

ว 2.2               ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3

ว 8.1               ม.4-6/1,  ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4,  ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7,  ม.4-6/8,  
                      ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11, ม.4-6/12

 

รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด