ใบงาน

แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้

เรื่อง ระบำกรับ

ชื่อ...........................................................เลที่............ชั้น.............

คำสั่ง  อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเติมคำ หรือ ข้อความในช่องว่างให้ถูกต้องและสมบูรณ์