คำอธิบายรายวิชา

ว33202    ฟิสิกส์  5

 

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6                                                    ภาคเรียนที่  2                                                  เวลา 80 ชั่วโมง                                                                    จำนวน   2  หน่วยกิต           

 

 

          ศึกษาวิเคราะห์หลักการพื้นฐานไฟฟ้าและแม่เหล็ก  กฎของคูลอมบ์   สนามไฟฟ้า     ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  กฎของโอห์ม  สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  กฎของ เคอชอฟฟ์  วงจรวีทสดตนบริดจ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง  การหาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในอุปกรณ์  และเครื่องใช้ไฟฟ้า  สนามแม่เหล็ก  หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า  หลักการของมอเตอร์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล  อภิปรายและการทดลอง  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม  มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

          1. อธิบายการเหนี่ยวนำไฟฟ้า

          2. อธิบายแรงกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

          3. อภิปรายสนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าของจุดประจุ และสนามไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

          4. อธิบายพลังงานศักดิ์ไฟฟ้า ศักดิ์ไฟฟ้าและความต่างศักดิ์ระหว่างสองตำแหน่ง

          5. อธิบายความจุ หลักการทำงานของตัวเก็บประจุและผลการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและขนาน

          6. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดโดนใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต

          7. อธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวกลางและวิเคราะห์การหากระไฟฟ้าในลวดตัวนำโลหะ

          8. อธิบายกฎของโอห์ม ความต้านทานและการใช้กฎของโอห์ม

          9. อธิบายความหมายของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต่างศักดิ์ระหว่างขั้ว

          10. อธิบายพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าในวงจร

          11. วิเคราะห์และหาปริมาณทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายดาย

          12. อธิบายแรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปข้างในสนามแม่เหล็กและแรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก

          13. อธิบายการหมุนของขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กและการนำหลักการนี้ไปสร้างและอธิบายการทำงานของกัลวานอมิเตอร์และมอเตอร์ไฟฟ้า

          14. อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ กฎของฟาราเดย์ และการนำหลักการนี้ไปสร้างและอธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

          15. อธิบายลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับ  การผลิตไฟฟ้ากระแสสลับและปริมาณที่เกี่ยวข้อง

          17. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปคตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
          18. อธิบายโพลาไรซ์เซชันของแสง แสงโพลาไรซ์และแสงไม่โพลาไรซ์

รวม  18   ผลการเรียนรู้