เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน

 เกรด 

อารมณ์ครู

80-100  4.0 Laughing
75-79 3.5
70-74 3.0
65-70 2.5
60-64 2.0
55-59 1.5
50-54 1.0
0-49
0
Cry