ใบงาน

 

กิจกรรมที่ 1 โครงสร้างของระบบนิเวศ

  

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วทำเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ถูกต้อง

  และเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด (10 คะแนน)

                   1.        ระบบนิเวศ เช่น ขอนไม้ผุใต้ต้นมะม่วง มีเห็ดโคน แมลงหางหนีบ และมด

                   2.        ผู้ผลิต (พืช) เป็นตัวควบคุมปริมาณของผู้บริโภค (สัตว์กินพืช)

                   3.        ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

            4.        ระบบนิเวศ  =  กลุ่มสิ่งมีชีวิต  +  แหล่งที่อยู่

          5.   ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ สัตว์มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตมากกว่าพืช

                   6.        ไส้เดือนดินกินเศษใบไม้เป็นอาหาร จึงจัดเป็น herbivore

                   7.       decomposer  เช่น เห็ด รา แบคทีเรีย  จัดเป็น heterotroph จำพวกหนึ่ง

                   8.        ผู้บริโภค (สัตว์กินพืช) เป็นตัวควบคุมปริมาณของผู้ผลิต (พืช)

                   9.        กลุ่มสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

                   10.      ผู้ย่อยสลายสารเป็นตัวควบคุมปริมาณของผู้บริโภค

 

ôôôôôôôôôôôô