เกณฑ์การประเมิน

คะแนน
เกรด
80-100
4Cool
75-79
3.5Embarassed
70-74
3Innocent
65-69
2.5Tongue Out
60-64
2Wink
55-59
1.5Undecided
50-54
1Frown
0-49
0Cry