เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน เกรด อารมณ์
80-100 4 Laughing
75-79 3.5 Wink
70-74 3 Smile
65-69 2.5 Surprised
60-64 2 Undecided
55-59 1.5 Frown
50-54 1 Yell
0-49 0 Cry