คำอธิบายรายวิชา

33101    สังคมศึกษา  5 

รายวิชาพื้นฐาน       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6      ภาคเรียนที่   1      จำนวน  40  ชั่วโมง 
จำนวน   
1    หน่วยกิต                 

 

สาระศาสนา
ศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์เปรียบเทียบ  สรุปรายงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมในศาสนาอื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งชักชวน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลเห็นความสำคัญของการทำความดีต่อกัน เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

สาระหน้าที่พลเมือง
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีของประเทศและของโลก ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก โครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แนวทางการเมืองการปกครองที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ  เข้าใจระบบการเมือง การปกครองแบบต่างๆ ในปัจจุบัน ในเรื่องของโครงสร้าง  ประเภท  หลักการ  และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง   ที่ใช้ในการปกครองแต่ละประเภทและมีส่วนร่วม    ในกิจกรรมการเมือง  การปกครองในชุมชน และธำรงรักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

สาระเศรษฐศาสตร์
รู้เข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เศรษฐกิจพอเพียง  รู้วิธีการนำทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีคุณธรรม รู้ความหมาย บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภค   หลักการ วิธีการเลือกบริโภค  รู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  การพึ่งพาสถาบันการเงิน  กลไกราคา  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก

 

รหัสตัวชี้วัด

ส.1.1 ม.4-6 / 2,1, ส.1.2 ม.4-6 /4, ส 2.1 ม. 4-6 / 1, 2, 5, ส3.1 ม.4-6 / 1

ส3.2 ม.4-6 / 1-2

 

รวม  9  ตัวชี้วัด