คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 
 
อ33203   ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 1    เวลา 40 ชั่วโมง         จำนวน 1 หน่วยกิต

 

          ศึกษาบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทอ่านซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และบทอ่านที่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป พร้อมทั้งชมวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน ศึกษาการเขียนในระดับประโยคและระดับข้อความโดยเน้นการฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติการฟังและการเขียน การใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และการอภิปรายเพื่อให้สามารถเดาความหมายของคำศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสำคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียนอ้างอิงความ ถ่ายความ เรียงลำดับความ ทำนายความ แยกแยะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านและฟัง เขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆ เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน มีความตระหนักในความสำคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน