คำอธิบายรายวิชา

วิชาเคมีพื้นฐานเป็นวิชาที่ศึกษาโครงสร้างอะตอ