เกณฑ์การประเมินผล

                            คะแนน เกรด
80-100 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 11