เกณฑืการประเมินผล

คะแนน เกรด อารมณ์ครู
8o - 100 4 Laughing
75 - 79 3.5 Kiss
70 - 74 3 Surprised
65 - 69 2.5 Tongue Out
60 - 64 2 Cry
55 - 59 1.5 Frown
50 - 54  1 Yell
0 - 49 0 Surprised