เกณฑ์การประเมินผล

คะแนน เกรด อารมณ์ครู
80 - 100 4 Kiss
75 - 79 3.5 Laughing
70 - 74 3 Smile
65 - 69 2.5 Innocent
60 - 64 2 Undecided
55 - 59 1.5 Frown
50 - 54 1 Yell
0 - 49 0 Cry