คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMART CLASS)

รายวิชา  ค21101  คณิตศาสตร์ 1                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                          ภาคเรียนที่ 1

จำนวน   1.5  หน่วยกิต                                                                       เวลา  60   ชั่วโมง / สัปดาห์

 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

                ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  การหา ห.ร.ม. และ การนำไปใช้  การหา ค.ร.น.    และการนำไปใช้  กิจกรรมเสริมทักษะ กระบวนการโดยใช้ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

                จำนวนเต็ม จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์  การเปรียบเทียบจำนวนเต็มการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนเต็ม  กิจกรรมเสริมทักษะ กระบวนการโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็ม

                เลขยกกำลัง  ความหมายของเลขยกกำลัง  การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนเต็มบวก  สมบัติของเลขยกกำลังเมื่อกำหนด a เป็นจำนวนใด ๆ m  และ n เป็นจำนวนเต็มบวก                เมื่อ a ¹ 0              เมื่อ a ¹ 0           
เมื่อ a ¹ 0  สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (   เมื่อ 1 £ A < 10  และ n เป็นจำนวนเต็ม)   กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการโดยใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลัง

                พื้นฐานทางเรขาคณิต  จุด แส้นตรง ส่วนของเส้นตรง  รังสี และมุม  การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของส่วนตรงที่กำหนดให้  การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง  การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับมุมที่กำหนดให้  การแบ่งครึ่งมุม  การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่กำหนดให้  การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย  กิจกรรมสำรวจสมบัติบางประการทางเรขาคณิต  กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการ
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน

                โอกาสของเหตุการณ์   อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ที่กำหนดให้  เหตุการณ์ใดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากันการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง   ทดลอง สรุป รายงาน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา  มีทักษะการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และ ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง

                การวัดและประเมินผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัดสอดคล้องกับมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด  ค1.1 ม1/1 – 2 ,   ค1.2 ม1/1 , 3 , 4  ,   ค1.4 ม1/1  , 

ค3.1 ม1/1 – 3 ,  ค5.2  ม.1/1 , ค6.1 ม1/1 – 3