มาตรฐานและตัวชี้วัด

การวัดและประเมินผลใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด

สอดคล้องกับมาตรฐาน/ ตัวชี้วัด 
ค1.1 ม1/1 – 2 
ค1.2 ม1/1 , 3 , 4
ค1.4 ม1/1 
ค3.1 ม1/1 – 3
ค5.2  ม.1/1 
ค6.1 ม1/1 – 3