เกณฑ์การเก็บคะแนน

คะแนน
เกรด
80-100
4.0
70-74
3.0
65-69
2.5
60-64
2.0
55-59
1.5
50-54
1.0
0-49
0