แบบบันทึกการวางแผนวัดผล

ส.ญ.-วก.18
หน้าที่ 1 ใน 2

โรงเรียนสงวนหญิง

แบบบันทึกการวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน

 

1.          รหัสวิชา  จ22206     ชื่อรายวิชา  ภาษาจีน           จำนวนหน่วยกิต   1.0

            กลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาต่างประเทศ ( EP )     สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่    2     ห้อง 1, 2

            ภาคเรียนที่     2                                     ปีการศึกษา      2556

            ชื่อครูผู้สอน          1. Miss Hu Xiao               2. Miss Bu Yi    

                                  3. น.ส.รุ่งนภา ชุ่มชื่น           

2.          เวลาเรียน    2     คาบ/สัปดาห์/ภาคเรียน       เวลาเรียนทั้งหมด  40  คาบ/ภาคเรียน

            เวลาเรียนร้อยละ     80                         32   คาบ/ภาคเรียน

3.          คะแนนรวมตลอดภาคเรียน                                              =         100       คะแนน

            อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน :  คะแนนปลายภาคเรียน             =      70  :  30

            3.1  คะแนนระหว่างเรียนภาคเรียน                            ทั้งหมด  =          70        คะแนน

            ประกอบด้วย                                ด้านความรู้      (K)            =          30        คะแนน

                                                        ด้านกระบวนการ  (P)            =          20        คะแนน

                                                        ด้านคุณลักษณะ   (A)           =          20        คะแนน

 รายการประเมิน

หน่วยที่

คะแนนด้านความรู้  (K)

(ครั้งที่ 1)

คะแนนด้านกระบวนการ  (P)

(ครั้งที่ 2)

คะแนนด้านคุณลักษณะ (A)

(ครั้งที่ 3)

รวม

1

10

5

5

20

2

5

5

5

15

3

10

5

5

20

4

5

5

5

15

รวม

30

20

20

70

คะแนน

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัส/ตัวชี้วัด(วิชาพื้นฐาน)/

ผลการเรียนรู้(วิชาเพิ่มเติม)

เวลา

(ชั่วโมง)

คะแนน

ภาระงาน/ชิ้นงาน/กิจกรรม

     1

ประเทศและสัญชาติ

เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆและสัญชาติได้

ถามตอบเกี่ยวกับประเทศเกิดและสัญชาติต่างๆของบุคคลได้

    8

20

แบบฝึกและเขียนตามคำบอก

เขียนไดอารี่  1 สัปดาห์ เป็นภาษาจีน

    2

ชั่วโมงเรียนและสัปดาห์

เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาและคาบเรียน

บรรยายตารางเรียนของตนเองได้

    8

15

แบบฝึกและเขียนตามคำบอก

ทำตารางเรียน

ทำกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับตารางเรียนกับเพื่อน

    3

กิจวัตรประจำวัน

ขียนคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรม
ประจำวัน
ถามตอบเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจำวันจากบัตรคำ

    8

20

แบบฝึกและเขียนตามค าบอก
เขียนไดอารี่ 1 สัปดาห์ เป็นภาษาจีน

ทำ Audio book เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน (งานกลุ่ม)

    4

สิ่งก่อสร้างและตำแหน่งที่ตั้ง

เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งและสถานที่

บอกตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่เป็นภาษาจีนได้ถูกต้อง

    8

15

แบบฝึกและเขียนตามคำบอก

ทำแผนที่เมืองในฝันและเขียนบรรยายตำแหน่งของสถานที่ต่างๆในเมือง

 

 

3.2  คะแนนปลายภาคเรียน  ทั้งหมด  30  คะแนน (EP จัดสอบเอง) 

4    การสอบวัดผลพร้อมกันทั้งโรงเรียน

      ทำเครื่องหมาย  / ลงในตาราง

การวัดผล

สอบในตาราง

เวลาที่ใช้ถ้าสอบในตาราง (นาที)

สอบ

ไม่สอบ

30

60

90

ปลายภาคเรียน

 

/

 

 

 

 

REVISION NO.7

วันที่เริ่มใช้ 11 พ.ค. 53