คำอธิบายรายวิชา / ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา


      อ่านเรื่องเกี่ยวกับอาหาร สัตว์เลี้ยง บุคคลเหนือมนุษย์ สถานที่ สิ่งประดิษฐ์ การขนส่งมวลชน แล้วระบุความหมายของคำศัพท์ หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เขียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่ที่เคยไป เขียนบรรยายสิ่งประดิษฐ์ บุคคลเหนือมนุษย์ เขียนเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของพาหนะที่ใช้ในการเดินทางในเมือง 

 

ผลการเรียนรู้        

  1. อ่านบทความเข้าใจ
  2. เขียนเล่าประสบการณ์ได้   
  3. อ่านข้อเขียนเชิงเหตุผลเข้าใจ
  4. เขียนประโยคแสดงความถี่ของการกระทำและเขียนย่อหน้าบรรยายสิ่งของได้
  5. อ่านข้อเขียนบรรยายบุคคลเข้าใจ 
  6. เขียนบรรยายบุคคลเหนือมนุษย์ได้
  7. เข้าใจข้อเขียนบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  8. เขียนบรรยายสถานที่ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้