โครงสร้างรายวิชา

โรงเรียนสงวนหญิง

โครงสร้างรายวิชา  อ33207  ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน

ชื่อครูผู้สอน  นายศุภชาติ  อิ่มเกษม

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

1.

Ice Cream

 

 

1. อ่านบทความเข้าใจ 

2. เขียนเล่าประสบการณ์ได้

  การอ่านประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้เข้าใจ  ช่วยให้นักเรียนบอกรายละเอียดของข้อความที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นและความสามารถในการตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จะนำมาเขียน

 

 

10

20

1. คำตอบจากคำถามแบบฝึกหัด I, III, IV A, B และ V

2. ผลงานการเขียนเรื่อง ‘A Day at an Ice Cream Parlour’

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

2.

Pets for Rent

 

1.อ่านข้อเขียนเชิงเหตุผลเข้าใจ

2.เขียนประโยคแสดงความถี่ของการกระทำและเขียนย่อหน้าบรรยายสิ่งของ

    ในการอ่านข้อเขียนที่มีโครงสร้างข้อเขียนเชิงเหตุผลให้เข้าใจ  นักเรียนจะต้องสามารถชี้บ่งคำที่เป็นสัญญาณบอกเหตุผลได้และการเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมาให้เช่า  นักเรียนต้องสามารถให้รายละเอียดได้  เช่น สิ่งของนั้นคืออะไร  ได้มาอย่างไร  ใครคือผู้ที่จะมาเช่า  จะได้เงินมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ

 

 

10

20

1. คำตอบของคำถามจากการทำแบบฝึกหัด I, III, IV A, B  และ  V

2. ประโยดแสดงความถี่ของการกระทำ

3.ย่อหน้าเกี่ยวกับ something for rent

 

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

3.

Superman

 

 

1. อ่านข้อเขียนบรรยายบุคคลเข้าใจ 

2. เขียนบรรยายบุคคลเหนือมนุษย์ได้

  ในการอ่านข้อเขียนบรรยายบุคคลให้เข้าใจ นักเรียนต้องมองเห็นภาพลักษณ์ทางกายภาพของ บุคคลนั้น ๆ    และเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วยและในการเขียนบรรยายบุคคล นักเรียนต้องใช้โครงสร้างประโยคและข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้น เช่น ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมให้ถูกต้อง

 

 

10

20

1.คำตอบจากคำถามในแบบฝึกหัด I, III, IV A, B และ V

2.ผลงานเขียนของนักเรียนเกี่ยวกับ Superhero

  

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

4.

Learning on a Boat

 

 

1. เข้าใจข้อเขียนบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2. เขียนบรรยายสถานที่ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้

 

การรู้ตำแหน่งคำ วลี หรือประโยคที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งของ  ทำให้นักเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือสิ่งของนั้น ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้นและในการเขียนเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในสถานที่ที่เคยไป สิ่งที่เรียนรู้จากสถานที่นั้นและเหตุผลที่ชอบ นักเรียนจำเป็นต้องใช้หน้าที่ภาษาหลายอย่าง เช่น  บรรยาย  ให้เหตุผล  แสดงความสามารถ/ความเป็นไปได้ ฯลฯ

10

20

1. คำตอบของคำถามในแบบฝึกหัด  I, III, IV A, B  และ V

2. งานเขียนเกี่ยวกับสถานที่ที่ให้ความรู้บางประการ

คะแนนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้

80

คะแนนประเมินปลายภาคเรียน

20

คะแนนรวมทั้งสิ้น

100