หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย

                 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  ศ21101     ศิลปะ 1              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

              หน่วยการเรียนรู้ที่  2  รำแบบพื้นบ้าน          เรื่อง  หลักการวิจารณ์การแสดง

..........................................................................................................................................................................

 

หลักการวิจารณ์นาฏศิลป์ไทย

 

                เนื่องจากการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นการรวมองค์ประกอบหลายด้านมาประกอบกันเป็นการแสดง 
    ดังนั้นในการชมการแสดงนาฏศิลป์เพื่อให้เกิดความรื่มรมณ์หรือเพื่อการวิจารณ์  จึงมีหลักสำคัญในการพิจารณา  ดังนี้

    1. ท่ารำ 

                ให้พิจารณาว่าท่ารำมีความงดงาม   อ่อนช้อย  มีการแสดงอารมณ์สอดคล้องไปกับเพลงประกอบ การแสดงเพียงใด

    2. ดนตรีประกอบ / ทำนอง

                ควรพิจารณาประเภท  ชนิดของดนตรี และวิเคราะห์อารมณ์เพลง  บรรยากาศการบรรเลง

    3. การแต่งกาย

                พิจารณาความเหมาะสม   ถูกต้องตามประเภทของการแสดง  และพิจารณาหาเอกลักษณ์ภูมิปัญญา
    ที่สอดแทรกมากับการแต่งกาย

                นอกจากนั้นในการชมนาฏศิลป์ไทยยังควรต้องสรุปเรื่องราวที่สื่อสารผ่านการแสดงด้วย  จึงจะเกิดความเข้าใจ
    และเกิดความชื่นชมการแสดงได้อย่างแท้จริง