ปฏิทินปฏิบัติงาน


กำหนดการปฏิบัติงาน
ภาคเรียนที่ 1                                                                  ปีการศึกษา 2557

วัน เดือน ปี

เวลา

กิจกรรม

หน่วยงาน

 9 เมษายน 2557

 8.00น.-12.00น.

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาการ

10 เมษายน 2557

 8.00น.-12.00น.

ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาการ

11 เมษายน 2557

 9.30น.-12.00น.

งานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรครูเก่าและอาวุโส

บริหารทั่วไป

29 เม.ย.- 6 พ.ค.57

8.30น.-16.00น.

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น ม.1

วิชาการ

7 – 8  พ.ค.57

8.30น.-16.00น.

กิจกรรมค่ายทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1

วิยาศาสตร์

9 - 10  พ.ค.57  

8.30น.-16.00น.

กิจกรรมสัมพันธ์กัลยา ชั้น ม.1

แนะแนว

10  พ.ค.57  

8.30น.-16.00น.

อบรมผู้ดูแลระบบงานต่างๆ : การบันทึกข้อมูลงานที่รับผิดชอบ

วิชาการ

11  พ.ค.57 

8.30น.-16.00น.

อบรม : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

วิชาการ

12  พ.ค.57 

 8.30น.-12.00น.

ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คณะผู้บริหาร

14  พ.ค.57 

8.30น.-16.00น.

เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557

วิชาการ