ข้อมูลส่วนตัวชื่อ  นางนงลักษณ์  ศุภโสภณ
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3

ที่ทำงาน  โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เงินเดือน  53,080  บาท     เลขตำแหน่ง  35572

เกิดวันที่  7  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2500    อายุ    56   ปี   

เริ่มรับราชการ วันที่  8   มิถุนายน  พ.ศ. 2521      เกษียณอายุราชการ ปี  2561

หมู่โลหิต  A  

ศาสนา     พุทธ 
          
สถานภาพ    สมรส

ชื่อคู่สมรส  นายเชิดศักดิ์   ศุภโสภณ    อาชีพ  รับราชการ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ    ที่ทำงาน   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
 
จำนวนบุตร  3  คน

        1. นายศาสวัชร์  ศุภโสภณ

        2. นางสาวสุทธิดา  ศุภโสภณ

        3. นางสาวปิยกมล  ศุภโสภณ

ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด/ที่เกิด      สุพรรณบุรี

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 406/1 หมู่ 3 ถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลศรีประจันต์  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี   72140

โทรศัพท์บ้าน  0-3558-1514   มือถือ  08-9240-6059

E-mail : N_supasopon@hotmail.com