ผลงานรางวัลเกียรติยศ


ผลงาน รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

ที่


ปี พ.ศ.
ที่ได้รับ

ชื่อผลงาน

ประเภท

หน่วยงาน


วัน เดือน ปี
ที่ได้รับ


เอกสารหลักฐานอ้างอิง

1

2540

     ครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น

ผู้บริหารดีเด่น

สนง.ศธ.อ.ศรีประจันต์

16 ม.ค. 40

ประกาศเกียรติคุณ

2

2551

           ครูประกายเพชร

ผู้บริหารดีเด่น

มูลนิธิสื่อสารมวลชน

19 ก.ย. 52

โล่เกียรติยศ

ประกาศเกียรติคุณ

3

2553

รางวัลแม่ดีเด่น

แม่ดีเด่น

สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา

9 ส.ค. 53

โล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ

4

2555

รองผู้บริหารดีเด่น

ผู้บริหารดีเด่น

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

6 ก.พ. 56

โล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ

5

2556

10 ครูคุณธรรมสตรีไทย 2556

บุคคลดีเด่น

มูลนิธิ ดร.เทียมโชควัฒนา            

28 มิ.ย. 56

โล่เกียรติยศ

6

2556

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

ผู้บริหาร

สพม.9 

16  ม.ค. 57

ประกาศเกียรติคุณ

7

2557

รองผู้บริหารดีเด่น

ผู้บริหารดีเด่น

สมาคมรองผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

……ก.ค. 57

โล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณ