การผลิตและการแสดงละคร

       เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  ศ 21102        ศิลปะ 2      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

       หน่วยการเรียนรู้ที่   2   ร่วมใจอนุรักษ์      เรื่อง   การผลิตและการแสดงละคร

การผลิตการแสดง

                 การผลิตการแสดง ทุกประเภท ทั้งละครเวที  ละครโทรทัศน์  รวมทั้งภาพยนตร์เป็นกระบวนการ
ที่ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดีและมีบุคคลหลายฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน เรียกว่า ทีมงาน  แบ่งได้เป็น  3  ฝ่าย คือ

                1. ฝ่ายอำนวยการแสดง

                2. ฝ่ายการแสดง

                3. ฝ่ายสนับสนุนการแสดง

ฝ่ายอำนวยการแสดง

                 มีหน้าที่กำหนดนโยบาย  กำหนดแนวคิด  จัดหางบประมาณและทีมงาน  ตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ
แบ่งออกเป็น  2  ตำแหน่ง ได้แก่

                1. ผู้อำนวยการแสดง หรือผู้อำนวยการสร้าง  (หากเป็นละครโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการแสดง)

                2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการแสดง  ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้อำนวยการแสดงกับผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายการแสดง

                 แบ่งออกเป็น  5  ตำแหน่ง  ได้แก่

                1. ผู้กำกับการแสดง  ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางและรูปแบบของการแสดง  เช่น  เลือกบทละคร 
กำหนดวันซ้อม  ประสานกับผู้กำกับเวที – ผู้กำกับฝ่ายศิลป์

                2. ผู้กำกับเวที  ทำหน้าที่ช่วยผู้กำกับการแสดงควบคุมการฝึกซ้อมและประสานกับฝ่ายเทคนิค
เช่น  เตรียมสถานที่  อุปกรณ์การแสดง  ควบคุมบทระหว่างซ้อม  ปล่อยตัวผู้แสดง

                3. ผู้เขียนบท  ทำหน้าที่เตรียมบทละครที่จะนำไปจัดแสดง

                4. นักแสดง หรือผู้แสดง   รับบทเป็นตัวละครที่สื่อสารความรู้สึก  อารมณ์กับผู้ชม  คือ ผู้แสดงนำ

ผู้แสดงรอง  ผู้แสดงประกอบ

                5. ผู้ออกแบบศิลป์  ทำหน้าที่ออกแบบฉาก  เครื่องแต่งกาย  แต่งหน้า  ออกแบบเสียง

ฝ่ายสนับสนุนการแสดง

              ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน  การประชาสัมพันธ์  จำหน่ายบัตร  ทำสูจิบัตร  สวัสดิการ  สถานที่