ใบความรู้

ดาวน์โหลดใบความรู้ได้ที่นี่
-  เรื่อง อาณาจักรมอเนอรา
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042613133841.pdf
-  เรื่อง อาณาจักรโพรทิสตา
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140043.pdf
-  เรื่อง  อาณาจักรฟังไจ
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140453.pdf
-  เรื่อง  ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140852.pdf
-  เรื่อง  ความหลากหลายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614141330.pdf