ประวัติครูผู้สอน

ชื่อ-นามสกุล : ภัทรพล  พุ่มเข็ม
Smile  ชื่อเล่น : โอเลี้ยง  Smile
ตำแหน่ง : ครู พนักงานราชการ
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี  อสบ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
านอดิเรก : นักจัดรายการวิทยุ