SYSP


ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
ขั้นตอนการขอทำบัตรนักเรียนใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

1.ติดต่อคุณครูที่ห้องกิจการนักเรียน เพื่อเขียนใบคำร้อง และชำระค่าบัตรนักเรียนใหม่จำนวน 50 บาท
2.กรอกข้อมูลของนักเรียนผ่านเว็บไซต์ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/10CKgbLxnVJhE1BQz1pCiXWC-5zhyVfHLl-EZdbCOU_E/viewform

SYSP-KM © 2014

Generated 0.013936 sec.