โขน

ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=TvPcrYRy1pg
สื่อการสอน เรื่อง นาฏศิลป์โขนนี้เป็นผลงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยประเภทโขน ประกอบด้วย
การแต่งกายยืนเครื่องพระ นาง ยักษ์ ลิง / ดนตรีประกอบการแสดง / การเลือกผู้แสดงพระ นาง ยักษ์ ลิง