คำอธิบายรายวิชา / ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา  อ32204

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ใช้ภาษาในการสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์ แผนการในอนาคต  พูดแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับ-ปฏิเสธ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม         จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุป/ตีความจากการฟังประโยค ข้อความ บทสนทนา และเรื่อง ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง    และเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีสุนทรียภาพทางภาษา เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่างเหมาะสมในระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รู้จักพัฒนาตนเอง และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

 

ผลการเรียนรู้

      1. พูดสนทนาถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลส่วนตัว กิจวัตรประจำวัน วันที่-เวลา และความสามารถของบุคคล

      2.  ฟังบทสนทนาแล้วจับใจความสำคัญได้

      3. ฟังประโยคคำสั่งเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งของต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้

      4.  พูดถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งของในบ้าน

      5. พูดถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและที่ตั้งของสถานที่

      6.  ฟังบทสนทนาเข้าใจรายละเอียดและระบุที่ตั้งของสถานที่ได้

      7.  พูดสนทนาและถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล

      8. ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะคน และระบุตัวบุคคลได้

      9.  จดบันทึกข้อมูลจากการฟัง