โครงสร้างรายวิชา

โรงเรียนสงวนหญิง

โครงสร้างรายวิชา  อ32204  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน  1.0 หน่วยกิต

ชื่อครูผู้สอน  นายศุภชาติ  อิ่มเกษม

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

1.

Say That Again

 

1.   พูดสนทนาถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลส่วนตัว กิจวัตรประจำวัน วันที่-เวลา และความสามารถของบุคคล

2.   ฟังบทสนทนาแล้วจับใจความสำคัญได้

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนโครงสร้างประโยคและภาษาที่ใช้ในการพูดสนทนา ถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ความสามารถ วันที่-เวลา และข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เสริมทักษะความสามารถในการฟัง-พูด และการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา

 

10

20

1. กิจกรรมคู่ : พูดสนทนาถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูล

2. กิจกรรม Find someone who...

3. กิจกรรม Language game

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

2.

Where Does It Go?

 

1. ฟังประโยคคำสั่งเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งของต่าง ๆ และปฏิบัติตามได้

2.  พูดถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งของในบ้าน

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน ฟังประโยคคำสั่งเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสิ่งของแล้วปฏิบัติตามได้ พูดถาม-ตอบเพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งของภายในบ้าน อ่านออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านได้ถูกต้อง

 

10

20

1. กิจกรรมคู่ : พูดถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสิ่งของ

2. คำตอบจากกิจกรรมการฟัง

3.กิจกรรมกลุ่ม : สรุปที่ตั้งของสิ่งของในห้อง

  

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

3.

It’s That Way

 

1. พูดถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและที่ตั้งของสถานที่

2. ฟังบทสนทนาเข้าใจรายละเอียดและระบุที่ตั้งของสถานที่ได้

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนพูดบทสนทนาเกี่ยวกับการบอกทิศทาง ฟังบทสนทนาและระบุที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ พูดถาม-ตอบเพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของสถานที่ โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม

10

20

1.กิจกรรมคู่ : พูดถาม-ตอบเพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและที่ตั้งของสถานที่

2.คำตอบจากกิจกรรมการฟัง

  

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

4.

All Dressed Up

 

1.พูดสนทนาและถาม-ตอบ เพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคล

2.ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะคน และระบุตัวบุคคลได้

3.จดบันทึกข้อมูลจากการฟัง

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะคน พูดสนทนาและถาม-ตอบเพื่อขอ-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ หน้าตา ทรงผม และการแต่งกายของบุคคลต่าง ๆ จดบันทึกข้อมูลจากการฟัง

 

10

20

1.กิจกรรมคู่ : พูดสนทนา และถาม-ตอบเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะคน

2. คำตอบจากการทำใบงานกิจกรรมการฟัง

3. คำตอบจากการทำใบงานกิจกรรม Speaking task one-two

 

คะแนนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้

80

คะแนนประเมินปลายภาคเรียน

20

คะแนนรวมทั้งสิ้น

100