คำอธิบายรายวิชา / ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชา  อ33208

ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

อ่านนิทาน เรื่องเล่า เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ สัตว์ในจินตนาการ สิ่งประดิษฐ์ และการ์ตูน แล้วระบุความหมายของคำศัพท์ หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียด และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ เขียนนิทาน เขียนเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุ สัตว์ป่า สัตว์ที่ช่วย    ชีวิตคน สัตว์ประหลาด และสิ่งของ

 

ผลการเรียนรู้      

 

  1. อ่านข้อเขียนบรรยายสิ่งประดิษฐ์เข้าใจ 
  2. เขียนบรรยายสิ่งของได้ 
  3. อ่านข้อความเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนได้เข้าใจ 
  4. เขียนแสดงความชอบและไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  5. เข้าใจ วิเคราะห์ และตัดสินประเด็นในเรื่องที่อ่าน
  6. เขียนย่อหน้าสั้น ๆ รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
  7. เข้าใจและตีความข้อเขียนที่อ่าน

8.    เขียนเล่าเรื่องสัตว์ที่ช่วยคน