โครงสร้างรายวิชา

โรงเรียนสงวนหญิง

โครงสร้างรายวิชา  อ33208  ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง / ภาคเรียน

ชื่อครูผู้สอน  นายศุภชาติ  อิ่มเกษม

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

1.

Robot Dogs

 

 

1. อ่านข้อเขียนบรรยายสิ่งประดิษฐ์เข้าใจ 

2. เขียนบรรยายสิ่งของได้ 

 

การอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ทำให้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และทำให้เห็นประโยชน์ของการอ่านและการเขียนเกี่ยวกับสิ่งของที่เราได้มา  บางครั้งก็มีการแสดงความรู้สึกที่มีต่อสิ่งของนั้น หรือบางครั้งก็อาจมีการแสดงเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับสิ่งนั้น  ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้การใช้ภาษาแสดงความรู้สึกและเงื่อนไข

 

10

20

- คำตอบของคำถามแบบฝึกหัด I, II, IV A, B และ V

- ผลงานเขียนเกี่ยวกับ a birthday present ที่เป็น a robot animal

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

2.

BTS Skytrains

 

 

1. อ่านข้อความเกี่ยวกับการขนส่งมวลชนได้เข้าใจ 

2. เขียนแสดงความชอบและไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

  ในการอ่านข้อเขียนที่มีโครงสร้างซับซ้อน  นักเรียนต้องมีความเข้าใจโครงสร้างที่มีความซับซ้อนนั้นก่อน  จึงจะสามารถจับใจความสำคัญและบอกรายละเอียดได้และในการเขียนแสดงความชอบและไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  นอกจากผู้เขียนจะต้องใช้ภาษาแสดงความชอบหรือไม่ชอบได้แล้ว  ยังต้องให้ภาษาเปรียบเทียบจุดดีของสิ่งที่ชอบและจุดด้อยของสิ่งที่ไม่ชอบได้ด้วย

 

10

20

- คำตอบของคำถามแบบฝึกหัด I, III, IV A, B และ V

- งานเขียนแสดงความชอบและไม่ชอบชนิดของพาหนะที่ใช้เดินทาง

  

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

3.

The Faulty Kettle

 

 

1. เข้าใจ วิเคราะห์ และตัดสินประเด็นในเรื่องที่อ่าน

2. เขียนย่อหน้าสั้น ๆ รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

 

  ความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนและการเขียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  ผู้เขียนจะต้องบอกได้ว่าเกิดเหตุอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  และผู้ใดมีส่วนร่วมบ้าง

 

10

20

- คำตอบของคำถามในแบบฝึกหัด  I, III, IV A, B และ V

- งานเขียนรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

 

  

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

คะแนนเต็ม

ภาระงาน / ชิ้นงาน / กิจกรรม

4.

A Friendly Dolphin

 

 

1. เข้าใจและตีความข้อเขียนที่อ่าน

2. เขียนเล่าเรื่องสัตว์ที่ช่วยคน

 

  บางครั้งข้อเขียนที่อ่านก็สะท้อนให้เห็นภาพไมตรีจิตระหว่างมนุษย์และสัตว์และการให้ความช่วยเหลือต่อกัน  นักเรียนจึงควรมีความตระหนักในเรื่องนี้และในการเขียนเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา นักเรียนควรบอกได้ว่าอะไรเกิดขึ้น  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  และจะต้องใช้คำกริยาที่เป็น past tense ได้ด้วย

 

 

10

20

- คำตอบของคำถามในแบบฝึกหัด I, III, IV A, B และ V

- งานเขียนเล่าเรื่องที่สัตว์ช่วยเหลือคน

 

 

คะแนนรวมทุกหน่วยการเรียนรู้

80

 

คะแนนประเมินปลายภาคเรียน

20

คะแนนรวมทั้งสิ้น

100