ดึงครกดึงสาก (อีสาน)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vA8rGdSPFyY