เต้นกำรำเคียว (กลาง)

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EJBM-kY0PEc