คำอธิบายรายวิชา

โรงเรียนสงวนหญิง

ศ21101     ศิลปะ  1

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1                      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง                             จำนวน   1.0  หน่วยกิต 

 

                ศึกษา วิเคราะห์ เรื่อง ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของทัศนธาตุ ในงานทัศนศิลป์ และสิ่งแวดล้อม ความเป็นเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล  หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ  การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรืองานกราฟิก การประเมินงานทัศนศิลป์ เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรี เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรี ในบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ การร้องและการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการร้อง  วงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล  การถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง เปรียบเทียบอารมณ์ ความรู้สึกในการ ฟังดนตรีแต่ละประเภท  การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม  ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ      การพัฒนารูปแบบของการแสดง    อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม   นาฏยศัพท์หรือ  ศัพท์ทางการละครในการแสดง  ภาษาท่าและการตีบท ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์            ระบำเบ็ดเตล็ด  รำวงมาตรฐาน   รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์   นาฏศิลป์พื้นบ้าน  นาฏศิลป์นานาชาติ  โดยใช้กระบวนการ สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย วิพากษ์วิจารณ์  การสาธิต  การปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในเรื่อง การวาดภาพ การออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์  โน้ตบทเพลงไทย   อัตราจังหวะสองชั้นโน้ตสากลในกุญแจซอลและฟาในบันไดเสียง       C Major  วิธีการขับร้อง  เครื่องดนตรีที่ใช้  บทเพลงพื้นบ้าน บทเพลงปลุกใจ บทเพลงไทยเดิม   บทเพลงประสานเสียง ๒ แนว  บทเพลงรูปแบบ ABA  บทเพลงประกอบการเต้นรำ วงดนตรีพื้นเมือง  วงดนตรีไทย   วงดนตรีสากล  จังหวะกับอารมณ์เพลง   ความดัง-เบากับอารมณ์เพลงความแตกต่างของอารมณ์เพลง       การปฏิบัติของผู้แสดงและผู้ชม  ประวัตินักแสดงที่ชื่นชอบ   การพัฒนารูปแบบของการแสดง    อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ชม นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครในการแสดง ภาษาท่า การตีบท   ท่าทางเคลื่อนไหวที่แสดงสื่อทางอารมณ์   ระบำเบ็ดเตล็ด  รำวงมาตรฐาน   รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์   นาฏศิลป์พื้นบ้าน  นาฏศิลป์นานาชาติ มีทักษะปฏิบัติ ทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์    การทำงานเดี่ยว  การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ชื่นชม  เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด  

ศ1.1ม1/1, ศ1.1ม.1/2, ศ1.1.1/3, ศ1.1ม.1/5, ศ1.1ม.1/6 ,  ศ2.1ม1/1,  ศ2.1ม.1/2,  ศ2.1.1/3,  ศ2.1ม.1/4,  ศ2.1ม.1/5, ศ2.1ม.1/6 , ศ3.1ม1/1,  ศ3.1ม.1/2,  ศ3.1.1/3 ,  ศ3.1.1/4,  ศ3.1.1/5

 

รวม 16  ตัวชี้วัด