คำอธิบายรายวิชา

โรงเรียนสงวนหญิง

ศ21102     ศิลปะ  2

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1                        ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง                                  จำนวน   1.0  หน่วยกิต 

 

                ศึกษา วิเคราะห์ เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม  ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลป์ของชาติและท้องถิ่น งานทัศนศิลป์ภาคต่างๆ ในประเทศไทย ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์     ในวัฒนธรรมไทยและสากล  การนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ การประเมินคุณภาพของบทเพลง  การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของตน   บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง  การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจน หลักในการชมการแสดง  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย  

                โดยใช้กระบวนการ สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย วิพากษ์วิจารณ์  การสาธิต  การปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    และมีทักษะปฏิบัติทางทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  ในเรื่องการปั้น งานสื่อผสม การออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์        การวาดภาพ  การนำเสนอบทเพลงที่ตนสนใจ  การประเมินคุณภาพของบทเพลง  การใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีของตน   บทบาทและอิทธิพลของดนตรี  องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดการแสดง   การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้ชัดเจน  หลักในการชมการแสดง  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์   นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย และละครพื้นบ้าน  ประเภทของละครไทยในแต่ละยุคสมัย   เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของงานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ศ1.1ม.1/4,  ศ1.2ม.1/1,  ศ1.2.1/2,  ศ1.2ม.1/3, ศ2.1ม1/7,  ศ1.2ม.1/8,  ศ1.2ม.1/9, ศ2.2.1/1,  ศ2.2ม.1/2,

ศ3.1ม.1/4,  ศ3.1ม.1/5, ศ3.2.1/1,  ศ3.2ม.1/2

 

 

รวม 13 ตัวชี้วัด