เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน เกรด
80-100 4.0
70-74 3.0
65-69 2.5
60-64 2.0
55-59 1.5
50-54 1.0
0-49 0